KP ,,Vodovod”AD Srbac, putem vodovodnog sistema Srbac, vrši organizovano snabdijevanje opštine pitkom vodom.

Gradski vodovodni sistem Srbac je dužine cca 403.000 m, kapaciteta pumpnih stanica 150 l/sec, rezervoarskog prostora 2.150 m³. Trenutno ima 5.080 priključka i snabdjeva oko 16.000 stanovnika.

Vodovodni sistem Srbac trenutno je podijeljen na tri zasebne cjeline:

  1. vodovod Srbac sa Lijevče poljem,
  2. vodovod Kobaš,
  3. vodovod Srđevići.

Gradsko stanovništvo i više naselja Lijevča Polja se snabdjevaju vodom iz centralnog gradskog vodovoda sa izvorišta: ,,Prijebljezi”, koje čini: dva bunara, hlorna stanica, potisni cjevovodi ø 400 mm i ø 500 mm, dužine 7000 m, tri rezervoara ukupne zapremine 1650m³ te distributivna mreža ukupne dužine 248.000 m, (primarna 52.000 m i sekundarna 196.000 m). U okviru ovog vodovoda funkcioniše 5 hidrostanica, koje povećavaju pritisak za potrošače druge visinske zone. Ovaj sistem obezbjeđuje vodu za oko 13.500 stanovnika, odnosno 4.244 priključka.

Vodovod Lijevče polje snabdjeva se iz izvorišta ,,Prijebljezi” sa istih bunara kao i vodovod Srbac. Transportni cjevovod ø 300 mm povezuje izvorište preko mosta na rijeci Vrbas sa naseljima Lijevča polja. Ukupna dužina glavnih cjevovoda (profili ø 80 mm i veći) iznosi 17.601 m i razvodne mreže (profili manji od ø 80 mm) u dužini 28.820 m, što ukupno iznosi 46.421 m vodovodne mreže.

Vodovod Kobaš ima zaseban bunar sa pumpnom stanicom, transportnim cjevovodom i rezervoarom zapremine 200 m³.Dužina glavnih cjevovoda iznosi 12.500 m i razvodne mreže 25.500 m, što ukupno iznosi 38.000 m vodovodne mreže.

Vodovod Srđevići se snadbijeva vodom iz izvorišta „Vrijeska“, kojeg čine:bunar sa pumpnom i hlornom stanicom,rezervoar kapaciteta 300 m³, potisni cjevovod ø 180 mm dužine 561 m i distributivnih cjevovoda dužine 34.539 m. te razvodne mreže u dužini 74.900 m, što ukupno iznosi 110.000 m. U okviru ovog vodovoda funkcioniše 5 hidrostanica, koje povećavaju pritisak za potrošače druge visinske zone.

Ostalo stanovništvo opštine se snabdjeva iz lokalnih vodovoda.

 

Planirana pokrivenost naselja gradskim vodovodom predstavljena je na sledećoj šemi: