Izuzetan kvalitet vode

ZA SVAKI DAN

Opština Srbac je bogata vodama, kako površinskim (rijeke i potoci) tako i podzemnim vodama izuzetnog kvaliteta, što je dokazano hidrogeološkim istraživanjima i analizama kvaliteta vode.

Vijesti

Nedavni postovi

Odluke Skupštine

Odluke Skupštine možete preuzeti ako kliknete na link ispod! vodovod materijali Preuzmi ...

Vodovod Srbac

O nama

Opština Srbac je 1975. god. osnovala Osnovno Javno Komunalno Preduzeće ,,Rad” Srbac.

Odlukom Supštine Opštine 2001. god., a u okviru procesa statusnih promjena privatizacije, ODJKP ,,Rad” Srbac je transformisano u tri nova predzeća:

–          ODJKP ,,Vodovod i kanalizacija” Srbac,

–          ODJKP ,,Komunalac” Srbac i

–          ODJKP ,,Gradska toplana” Srbac.

Priključenje na gradsku vodovodnu i kanalizacionu mrežu

Priključenje na gradsku vodovodnu i/ili kanalizacionu mrežu vrši se na zahtjev zainteresovanog lica, ukoliko postoje tehničke mogućnosti za priključenje.

 • Odgovaramo u kratkom roku
 • 7 dana u sedmici
 • 7:00 – 15:00 
 • Vikend dežurni telefon 051/740-641

  Analiza Vode

  Mutnoća

  Do 1 NTU

  Mutnoća vode se izražava u nefelometrijskim jedinicama zamućenosti (NTU).

  Koncentracija jona vodonika(pH)

  6,8 . 8,5

  pH je skala kojom se meri kiselost i baznost u vodi.

  Oksidabilnost (mg KmnO4 / l )

  Do 8 **

  Oksidabilnost je mjerilo sadržaja organskih materija u vodi

  Provodljivost ( μScm¯¹ na 20 º C)

  Do 1000

  Specifična provodljivost je važan parametar kvaliteta vode koji daje informaciju o količini rastvorenih materija u vodi.

  Rastvoreni kiseonik (% saturacije)

  50 ***

  Najvažniji rastvoren gas u
  vodi (voda na 25 ºC sadrži 8.3 mg/L rastvorenog kiseonika).

  Vodoniksulfid

  Bez

  Vodonik-sulfid je malo teži od vazduha i prilično je rastvorljiv u vodi, a zatim ima blago kiselinsku reakciju.

  Kvalitet vode

  Kvalitet vode odnosi se na hemijske, fizičke, biološke i radiološke karakteristike vode. To je mjerilo stanja vode u odnosu na potrebe jedne ili više živih vrsta i/ili bilo koje ljudske potrebe ili svrhe.Najčešće se koristi pozivajući se na skup standarda na osnovu kojih se može ocjeniti usaglašenost, koja se uglavnom postiže prečišćavanjem vode. Najčešći standardi koji se koriste za procjenu kvaliteta vode odnose se na zdravlje ekosistema, bezbjednost ljudi i pitku vodu .