U cilju unapređenja poslovnog procesa dostave računa za vodu, čineći uslugu bržom i lakše dostupnom za potrošače, KP “Vodovod” AD Srbac je uvelo dostavu računa putem elektronske pošte (e-maila) za sve naše potrošače.

Ovaj način dostave računa dostupan je za sve potrošače, nove i postojeće, bez obzira da li se radi o fizičkim ili pravnim licima.

Dostava računa putem elektronske pošte (e-maila), se omogućava na zahtjev potrošača. Popunjavajući obrazac Zahtjev za dostavu računa putem elektronske pošte, korisnik se opredjeljuje na ovakav način dostavei isti će biti u primjeni sve dok se korisnik ne izjasni drugačije.

Korisnicima usluge dostave računa putem elektronske pošte, KP Vodovod neće dostavljati račune korišćenjem poštanskih usluga u papirnoj verziji.

Korisnik može izvršiti uplatu fakturisanog iznosa za potrošenu vodu i druge usluge, na osnovu računa dobijenog elektronskim putem, na isti način kao i sa računom dobijenim putem klasične pošte/inkasanta.

Prednosti elektronskog računa u odnosu na račun dobijen u papirnoj verziji su:

–      pravovremenost dostave računa

–      manji troškovi dostave računa

–      mogućnost arhiviranja računa u digitalnom obliku na računaru

–      zaštita životne sredine

Podnošenje zahtjeva

Zahtjev za dostavu računa za utrošenu vodu putem elektronske pošte (u daljem tekstu Zahtjev) se podnosi na blagajni preduzeća uz uvid u ličnu kartu potrošača.

Korisnik na obrascu zahtjeva navodi ime i prezime, adresu, potrošački broj, telefonski broj, e-mail adresu, JIB (ukoliko je pravno lice) i dr.

Ukoliko je za korisnika već formiran zbirni račun, potrebno je podnijeti zahtjev za dostavu zbirnog računa elektronskim putem.

Dostava računa elektronskim putem

Procedura slanja elektronskog računa potrošačima podrazumijeva generisanje i slanje računa u PDF formatu za fizička i pravna lica koja imaju aktivnu uslugu ,,dostava računa elektronskom poštom“. Korisnik na ovaj način dobija račun do 7. (sedmog) u mjesecu.

Upoznavanje potrošača sa procedurom slanja računa

Kada podnese zahtjev, potrošač se mora upoznati sa činjenicom da za svaki račun za utrošenu vodu, dostavljen elektronskim putem, neće dobijati račune putem pošte/inkasanta.

Promjene podataka potrošača

Potrošač vode je dužan da na odgovarajući način obavijesti isporučioca vode o bilo kakvoj promjeni ličnih i idntifikacionih podataka navedenih u zahtjevu, odmah, a najkasnije u roku od 10 dana od nastajanja promjene. U protivnom, ukoliko iz ovog razloga bude onemogućena komunikacija sa potrošačem, smatraće se da je dostava svih e-mailova od strane isporučioca vode potrošaču uredno izvršena.

Otkazivanje usluge

Potrošačima koji su zahtjevali dostavu računa elektronskim putem, računi će se dostavljati putem e-maila sve dok se potrošač ne izjasni drugačije odnosno dok ne bude zahtjevana dostava računa putem pošte/inkasanta.

Za promjenu načina dostave odnosno otkaz usluge, potrošač se obraća na blagajni preduzeća.

Ukoliko se potrošač odluči za dostavu računa putem elektronske pošte, da bi mu račun bio dostupan, potrebno je da instalira PDF čitač elektronskih dokumenata.

 

  • Zahtjev za dostavu računa elektronskom poštom za pravna lica možete preuzeti ovdje.
  • Zahtjev za dostavu računa elektronskom poštom za fizička lica možete preuzeti ovdje.